Landfill ”Deponi Gaz”

Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan atıkların, zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek, bu
ortamda üreyen anaerobik bakteriler yardımı ile oksijensiz (anaerobik) çürümesi sonucu oluşan gaza depo
gazı (LFG) denir. Gazın oluşumu katı atık içerisindeki organik atık miktarı ile orantılı olarak değişebilir. Depo gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanında içeriğinde bulunan metan, karbondioksit gazına nispetle 23 kat daha güçlü sera gazı etkisine sahiptir. Depo gazının bu zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması için uygun tekniklerle toplanıp bacada yakılması veya gaz motorlarında yakarak hem gazın etkisinin azaltılması hemde elektrik enerjisi üretimi sağlanarak enerjiye katkıda bulunulması gerekir.Bu bağlamda Deponi gövdesinden gazın toplanılabilmesi için gaz toplama hatlarının projelendirilmesi ve projenin deponi gövdesine uygulanması gereklidir.

Terralogie şirketi, Depolama alanının gaz potansiyelinin hesaplanması, sahanın aerobiğine uygun depolama stratejisinin sağlanması, atık gaz potansiyelini artırmak için etkin sistem belirlenmesi ve yönetimi, mevcut ve gelecek için çöp gazı toplama sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması çalışmalarında sizlere desteğini sunar.

 

Most students struggle with writing an essay due to the fact that they do not know what to do. Be afraid of embarrassing their classmates and getting poor grades. Writing services can solve this problem. Get more paper writers online information about professional writing services. Below are a few benefits of using their services. Each of these benefits will be reviewed with greater depth. This post should help. Complete your work on time and enjoy your time at university.